QU» …S UNA ASSOCIACI”?
COM MUNTAR UNA ASSOCIACI” JUVENIL
DOCUMENTS NECESSARIS
A ON ENS ADRECEM?
ORGANITZACI” DE L'ASSOCIACI”
GESTI” ECON“MICA
RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
ADRECES DíINTER»S
PREGUNTES M…S FREQ‹ENTS
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LA COMARCA
descarregar
imprimir
Documents necessaris
Per registrar la vostra entitat, la llei marca que heu de disposar de dos documents, els estatuts i l’acta fundacional, com a mínim. Segons aquesta llei, aquests documents han de preveure uns apartats mínims.
La llei marca que els estatuts (model enllaçable) d’una associació han d’incloure, com a mínim, la definició d’aspectes com:
  • Objectius de l’entitat 
  • Domicili 
  • Àmbit d’actuació 
 • Drets i deures dels associats 
 • Definició de l’estructura de funcionament: espais de decisió i delegació de responsabilitats, òrgans de govern, etc.
 • Funcionament de l’assemblea general i òrgans de govern 
 • Normes per l’acceptació o l’expulsió dels associats, 
 • Procediments de modificació dels estatuts i de dissolució de l’associació.
 • Sistema de finançament i patrimoni fundacional. És recomanable no disposar de patrimoni fundacional.
La llei marca que l’acta fundacional d’una associació, a més de contenir les dades personals dels socs fundadors (nom i cognoms, DNI i domicili), ha de contenir els acords dels següents punts de l’ordre del dia:
 • Constitució de l’associació
 • Aprovació dels estatuts
 • Elecció de l’equip directiu
Correos.es