QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ?
COM MUNTAR UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL
DOCUMENTS NECESSARIS
A ON ENS ADRECEM?
ORGANITZACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ
GESTIÓ ECONÒMICA
RESPONSABILITATS CIVILS I PENALS
ADRECES D’INTERÈS
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
EQUIPAMENTS JUVENILS DE LA COMARCA
descarregar
imprimir
Gestió econòmica
Obligacions fiscals
Com a col·lectiu, amb la realització de les vostres activitats, generareu una activitat econòmica (despeses i ingressos). És per això que, com a associació, teniu certes obligacions fiscals.
  • Disposar de CIF (codi d’identificació fiscal). Es tramita a l’Agència Tributària (Hisenda). Per fer aquest tràmit, caldrà haver registrat l’associació. Si no l’heu registrada, però està en tràmit, us donaran un CIF provisional.
  • Impost de societats. Només estan obligades a presentar la declaració de l’impost de societats aquelles entitats que compleixin els supòsits següents:
    1. Que els seus ingressos totals superin el 100.000 € l’any (el total dels ingressos que hi ha al vostre compte de resultats).
    2. Que els ingressos corresponents a rendes subjectes sotmeses a retenció superin els 2.000 € l’any (que en el cas de tenir comptes bancaris, els interessos que us hagin donat siguin superiors a aquesta xifra).
    3. Que no tinguin totes les rendes subjectes sotmeses a retenció (que tingueu altres ingressos diferents a quotes i subvencions, que es consideren exempts, com, per exemple, prestacions de serveis).
  • IVA (impost de valor afegit). Cal aplicar aquest impost a tots els ingressos que genereu (quotes de soci, quotes d’activitats, venda de productes com samarretes, etc), i després fer la declaració d’IVA. Aquest tràmit es fa a l’Agència Tributària (Hisenda). Per evitar aquest impost, caldrà demanar l’exempció d’IVA.
  • Exempció d’IVA: us eximeix d’aplicar aquest impost als vostres ingressos. Es tramita a l’Agència Tributària (Hisenda). És imprescindible disposar de CIF definitiu, per tant, cal estar registrat, i fer constar en els estatuts, de manera clara, l’absència d’afany de lucre.
Finançament
El més important, a l’hora d’afrontar el finançament del vostre projecte, és tenir clar que l’economia ha d’estar al servei del projecte i no al revés. Primer, hem de definir el que volem fer, i després ja veurem com es pot afrontar econòmicament.
La gestió econòmica sol ser un dels grans maldecaps de les associacions, per això és més que recomanable una bona planificació:
• Pressupost: és la traducció de recursos econòmics que significa el projecte, per tant les despeses que generarà i els ingressos que necessiteu per fer front a la despesa.
• Compte de resultats: és el resum de les despeses que ha generat la vostra activitat i dels ingressos que heu aconseguit. No té per què quadrar.
Per tal de portar una bona gestió comptable, cal que tota despesa o ingrés disposi d’un comprovant. Totes les despeses han de disposar de la factura corresponent (és el paper que defineix la transacció econòmica, amb les dades de l’expenedor, les vostres i el detall i valor de la despesa, amb l’IVA detallat) i del seu rebut (el justificant de pagament).
Els socis de l’entitat han de ser conscients del seu compromís amb la comptabilitat de l’associació. Per tant, tothom s’ha de comprometre en la recerca i per aconseguir finançament, ja sigui amb quotes, organitzant campanyes econòmiques o responsabilitzant-se de demanar subvencions.
És molt recomanable diversificar les vies de finançament de l’entitat. Hi ha diverses fonts de finançament per a les associacions. A grans trets
podem parlar de dues grans vies:
• Recursos propis de l’entitat: quotes de socis i sòcies, quotes a les activitats, venda de productes (bar, samarretes, etc) o serveis, donacions o activitats específiques per recaptar fons.
• Recursos externs: subvencions, convenis, concursos, premis o patrocinis.
 
Correos.es